English version

#shikamaruu

Без названия
shikamaruu, 19 кадров
37 комментариев
Без названия
shikamaruu, 41 кадр
3 комментария
кушать подано
shikamaruu, 29 кадров
12 комментариев
магия картечи
shikamaruu, 28 кадров
8 комментариев
Без названия
shikamaruu, 8 кадров
9 комментариев
Без названия
shikamaruu, 10 кадров
5 комментариев
дворник гоняет
shikamaruu, 6 кадров
2 комментария
Без названия
shikamaruu, 44 кадра
Нет комментариев
бросаем набегу
shikamaruu, 24 кадра
5 комментариев
размахался
shikamaruu, 13 кадров
4 комментария
тренинг
shikamaruu, 15 кадров
1 комментарий
Без названия
shikamaruu, 11 кадров
5 комментариев